Trang Chủ - Kinh Văn - Ngoại Văn - Tư Tưởng - Khảo Cứu - Văn Học - Nghệ Thuật

Ý Nghĩa Quy Y Ba Chặng Đường Tu Tập (Thích Nữ Trí Hải)


I. Có ba chặng đường đến giác ngộ: Nhân thiên (con đường nhỏ hay chặng một), Thanh văn, Duyên Giác (con đường trung hay chặng hai), Bồ tát (con đường lớn hay chặng ba). Ở mỗi chặng, động lực tu tập một khác, có thể tóm tắt trong hai yếu tố: Sợ hãi và mong cầu. Chặng một, động lực tu hành là sợ đọa ba ác đạo, mong được phước báo trời người. Chặng hai, sợ đến cả phước báo cõi trời người vì bấp bênh, vì vô thường chi phối. Bởi thế nỗi sợ hãi của Thanh văn là sợ sinh tử luân hồi, và mong cầu của Thanh văn là mong cầu giải thoát. Chặng ba là Bồ tát đạo thì thấy cầu giải thoát cho riêng mình chưa đủ, trong khi bao nhiêu chúng sinh như cha mẹ bà con mình đang ngụp lặn trong biển khổ. 

A GEM OR A SHOWCASE (By Phan Minh Tri)

In the course of its development for more than two milleniums and a half, Buddhism is found to have kept all the time the same “flavor”, namely, that of liberation, whatsoever different doctrines and schools and sects have arisen from its founder’s teachings. This reveals, more or less, the fact that innumerable differences found in various interpretations of the Buddha’s words and sometimes regarded as doctrinal contradictions or even serious conflicts among the sects have exerted little or, in some aspects, almost unremarkable influence upon the way to liberation cultivated by most of Buddhist followers in the world; or rather, it is the multiplicity of these interpretations that has, on the other hand, done much to make Buddhism more practical, to make it a possible way of life for human beings in whatsoever situations they may be.

Lời Thơ Viễn Xứ (Mặc Không Tử)

Bao năm xứ người lưu lạc
Học hành chữ nhớ chữ quên
Bài ca quê hương mẹ dạy
Gió đưa lá rụng bên thềm.

Phố chiều khói sương giăng phủ
Chừng như cũng cợt cũng trêu
Nỗi niềm tha phương, ai hiểu!

Lời Thề Ban Sơ (Đạo Sinh)

Đảo xanh hứng mấy giọt sầu
Hắt hiu cánh nhạn tìm đâu nẻo về
Mịt mù muôn dặm sơn khê
Trong ta vẫn đọng lời thề ban sơ...
***
On the green island
Some dismal visions
Came to my mind now and then.

SÁU MƯƠI BÀI CA CỦA MILAREPA*

LỜI GIỚI THIỆU

Những câu chuyện và các ca khúc của Milarepa được ưa chuộng và rất phổ biến ở Tây Tạng. Thế nhưng bên ngoài lãnh thổ này thì quá ít điều được biết về vị Thánh vĩ đại này của Phật Giáo. Một phần hoặc toàn bộ các ghi chép về cuộc đời ông đã được xuất bản bằng Anh ngữ, Pháp ngữ và Đức ngữ; nhưng một số lớn ca khúc của ông chỉ mới được tiếp cận trong thời gian gần đây, trừ những ai đọc được Tạng ngữ. Sáu mươi bài ca về Dhamma (Pháp) của ông có thể được tái bản ở đây là nhờ sự cho phép nhiệt tình của dịch giả Giáo sư C. C. Chang, và ân huệ của nhà xuất bản University Books Inc, New York.

The Song of the Realization of the Way (By Zen Master Trần Nhân Tông)

It is altogether disastrous
To be born with a human body.
Whoever understands this truth
Is called the Awakened.
Constantly meditating on this,
I have ceased clinging to the body.
With satisfaction in mind,
I can laugh uproariously.

Thảm Hoạ Đất Phật (Minh Đức Triều Tâm Ảnh)

Thảng thốt, bàng hoàng tin Népal địa chấn
Gần 8 độ Richter lật ngược Kathmandu
Quật đổ điện đài đền miếu tín ngưỡng Hindu
Và cả cổ tự cũng tan hoang đổ nát
Ôi! Đất Phật của tôi 
Hơn hai ngàn năm bảo sát
Ngài vẫn ngồi kia
Trầm mặc, an nhiên!

PIANO SONATA 14 (By Tue Sy)

Outside the locked gate, a little boy was drawing back against the hedge of hibiscuses. He looked at the quiet monastery in the dark. It was not the first time he came back late; and he, too, was not the only one to come back late. Accidentally or otherwise, the little boys of the monastery had broken a bar of the gate at an end. So, by simply drawing it a little aside, they could slide out and later get back into the monastery easily, of course not forgetting to move the bar back to its former position.

Khúc Trường Ca Giao Thừa (Minh Đức Triều Tâm Ảnh)Ngõ lên Mai Trúc Am
Cảm ơn
Xin cảm ơn
Trời đất bốn mùa thay nhau chuyển đổi
Xuân sinh, hạ trưởng
Thu liễm, đông tàn
Hiện tượng thiên nhiên
Cũng là chuyện trần gian
Mai thịnh, mốt suy

Tân Xuân, Thông Điệp Thơ (Minh Đức Triều Tâm Ảnh)Thơ là phải chảy theo dòng sông sự sống
Thấy thực rong bèo
Lá rác cuộn về Đông
Lại có con trăng lặng lẽ chiếu trên dòng
Và thấy cả trăm bờ nhân sinh xao xác mộng