Trang Chủ - Kinh Văn - Ngoại Văn - Tư Tưởng - Khảo Cứu - Văn Học - Nghệ Thuật

Lặng (Mặc Không Tử)Ảnh: Thi Ca Tư Tưởng

Ta gói ghém những lần khân chìm nổi
Cất ở góc phòng thi thoảng ngắm chơi
Chút trầm thoảng hương có bay ngược gió?
Trang kinh thơm – ta cúi lặng, không lời!
 

Không có nhận xét nào: